Zaopatrzenie ortopedyczne

W leczeniu uszkodzeń i zniekształceń narządu ruchu zachodzi konieczność okresowego lub stałego używania różnorodnych konstrukcji wytwarzanych czy to z materiałów konwencjonalnych – metal, skóra, drewno, czy z bardziej nowoczesnych – tworzywa sztuczne, które umożliwiają ortopedom realizację zasad profilaktyki i leczenia, a także uzupełniają brakujące odcinki narządu ruchu (protezy).

Konstrukcje te w postaci typowej (jako prefabrykaty) są wytwarzane przez od-powiednie zakłady przemysłowe, np. państwowe wytwórnie protez (Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice). W wielu jednakże przypadkach konieczne są aparaty i pomoce ortopedyczne nietypowe, indywidualizowane stosownie do potrzeb chorych, w zależności od rodzajów zniekształceń i dysfunkcji, metod i sposobów rozwiązań operacyjnych itp.

Wykonawstwem aparatów i pomocy nietypowych zajmują się przykliniczne, przyszpitalne i przysanatoryjne warsztaty ortopedyczne. Zlecenia lekarzy realizowane są przez mistrzów i techników ortopedycznych. Gotowy aparat ortopedyczny musi być sprawdzony i oceniony zarówno przez wykonawcę (technik), jak i zleceniodawcę (lekarz). Ocenie poddaje się konstrukcję aparatu, dopasowienie i współdziałanie poszczególnych jego elementów i przydatność aparatu do leczenia. Spełnienie tej funkcji sprawdza się w czasie wykonywania przez chorego odpowiednich czynności.

Niektóre aparaty i protezy, zwłaszcza dziecięce, wymagają częstej (np. co kilka tygodni) kontroli i odpowiedniej adaptacji, stosownie do wymogów rosnącego organizmu. Niektóre pomoce ortopedyczne mają działanie profilaktyczne. Większość aparatów jednak spełnia specyficzne cele lecznicze, poprawia lub umożliwia czynność kończyny lub uzupełnia jej braki.

Aparaty ortopedyczne są odpowiednio konstruowane i indywidualnie dopasowywane w zależności od stopnia upośledzenia czy dysfunkcji objętego zmianami odcinka narządu ruchu. W przypadkach wad i dysfunkcji nie nadających się z jakichś powodów do leczenia operacyjnego aparaty ortopedyczne pozostają nadal podstawowym i często wyłącznym środkiem leczniczym, jakkolwiek rozwój i postęp w chirurgii ortopedycznej ograniczył w znacznym stopniu zakres ich stosowania. Obecnie traktuje się je jako ważny środek pomocniczy w ortopedii.

Aparaty ortopedyczne dzieli się na: 1) unieruchamiające i stabilizujące, 2) odciąża-jące, 3) korekcyjne, 4) specjalne (nietypowe).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>