Wydłużenie działania sukcynylocholiny

Wydłużenie działania sukcynylocholiny zastosowaniem środków farmakologicznych. Czas działania wydłuża się 2-krotnie przy użyciu neostygminy, 3-4 razy – przy użyciu takryny i 8-10 razy – przy heksafluorenium.

-1. Przy zastosowaniu chlorowodorku takryny (tacrine hydrochloride, Romotal, T.H.A., tetrahydroaminacrine). Chemicznie iest to 5-amino-l,2,3,4-tetrahydroakrydyna. Związek został wprowadzony do stosowania w klinice w r. 1949178. Obwodowo działa jak środek antycholinesterazowy, odwracając blokadę złącza nerwowo-mięśni owego przez niede- polaryzuiące środki zwiotczające, lecz nie jest w tym względzie skuteczna u człowie- ka17ł. Była także stosowana w celu wzmocnienia i przedłużenia bloku wywołanego podaniem sukcynylocholiny178. Po podaniu pacjentowi w anestezji 50 mg sukcynylocholiny i zaobserwowaniu jej działania na oddychanie, można podać następną, podobną dawkę, a zaraz potem 10 mg takryny. W ten sposób działanie drugiej i następnych dawek środka zwiotczającego przedłuży się mniej więcej trzykrotnie.

-2. Przy zastosowaniu heksafluorenium (Mylaxen). Jest to związek o podwójnej czwartorzędowej reszcie amonowej, który został zsyntetyzowany w r. 1954 przez Cavallito179 i zastosowany w anestezji w następnym roku188. Wstrzyknięty wzmacnia i przedłuża blokadę złącza nerwowo-mięśniowego przez sukcynylocholinę, hamując aktywność cholinesterazy osoczowej. Zmienia działanie sukcynylocholiny od razu do bloku II fazy. Ponadto ma umiarkowane działanie blokujące na złącze nerwowo-mięśniowe typu nie- depolaryzacyjnego, które wzmacnia podobny wpływ eteru i tubokuraryny, a antagonizuje takie działanie dekametonium181. U nietypowych osobników homozygotycznych antagonizuje także działanie sukcynylocholiny182. Zapobiega też skurczom mięśniowym, obserwowanym po wstrzyknięciu sukcynylocholiny. W odróżnieniu od działania muska- rynowego neostygminy, takie działanie jest nieznaczne, natomiast opisywano tachykar- dię, której można przeciwdziałać podając (3-blokery183. Opisywane były znaczne zaburzenia rytmu po zastosowaniu heksafluorenium podczas anestezji halotanowej184. Po

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>