Wprowadzenie kaniuli do aorty

Likwidację zespolenia Waterstona wykonuje się w czasie korekcji całkowitej wady jako akt wstępny podczas krążenia pozaustrojo- wego. Wprowadzenie kaniuli do aorty, czyli kaniulowanie powinno być przeprowadzone blisko naczyń dogłowowych tak, aby było dostatecznie dużo miejsca między zespoleniem a kaniulą aortalną. Po wprowadzeniu kaniuli do aorty i prawego przedsionka na-leży dobrze ucisnąć palcem miejsce zespolenia i ochłodzić dziecko do temp. 26-24°C. Następnie należy zamknąć aortę powyżej zespolenia Waterstona i podać płyn plegiczny. Po zrobieniu tego można dojść do zespolenia albo przez poprzeczne nacięcie aorty i zeszy- Ryc. 5-9. Zespolenie Waterstona: i – cie go szwem ciągłym do wewnątrz – jeżeli tętnica płucna prawa, 2 – aorta wstę- zespolenie jest małe i obie tętnice w bada- pująca. niach angiograficznych są jednakowo drożne,

czyli nie ma żadnego ich zagięcia – albo należy naczynie rozdzielić na wysokości 1-2 mm powyżej zespolenia, najłatwiej przez nacięcie przydaniu aorty, po czym dojść do zespolenia i odciąć tętnicę płucną w miejscu ich połączenia. Przy dużym ubytku w ścianie t. płucnej należy go zamknąć łatką z osierdzia albo zeszyć poprzecznie, gdy tętnica płucna jest dostatecznie szeroka. Aortę należy zeszyć szwem ciągłym dwuwarstwowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>