REAKCJA NA STYMULACJĘ ELEKTRYCZNĄ

UKŁAD KRĄŻENIA. Środki te nie mają wpływu na mięsień sercowy. O ile pojedyncza dawka tego środka nie zaburza w większym stopniu częstości pracy serca – może ją tylko przyspieszyć (z wyjątkiem dzieci, u których może nastąpić zwolnienie częstości121), o tyle powtarzane dawki powodują zwolnienie czynności, a nawet przejściowe zatrzymanie czynności serca, zależne od zaburzenia pobudzenia i przewodzenia w sercu. Jest to reakcja typu muskarynowego, związana z wielkością dawek, a nie z ich liczbą. Ostatnie prace122 sugerują, że dodatni i ujemny wpływ chronotropowy jest odpowiednikiem podwójnego bloku stwierdzonego w złączu mięśniowo-nerwowym (jest tak przynajmniej u królika). Małe dawki (podane królikowi) powodują bradykardię. Przedłużone podawanie może wywołać tachykardię. Podanie atropiny i niedepolaryzu- jących środków zwiotczających zapobiega tym potencjalnie niebezpiecznym efektom wagalnym123, dlatego jest zazwyczaj zalecane przed wstrzyknięciem sukcynylocholiny. Małe dawki niedepolaryzującego środka zwiotczającego mają podobne działanie12,1. W stanach hiperkaliemii (np. w tężcu, mocznicy, mnogich urazach, w 3 lub więcej tygodni po oparzeniu itd.), środek ten może spowodować migotanie komór125. Sukcyny- locholina może powodować wzrost ciśnienia krwi, prawdopodobnie zależny od pobudzenia zwojów autonomicznych – reakcja typu nikotynowego.

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY. Dawki kliniczne nie mają wpływu. Środek może wykazywać działanie muskarynowe. UKŁAD POKARMOWY. Może nastąpić, zależny od działania muskarynowego, wzrost wydzielania śliny i soku żołądkowego, szczególnie jeżeli nie została podana atropina. Rzadko, w przypadkach niewydolności wątroby, obniżony poziom cholinesterazy oso- czowej bywa powodem przedłużenia działania sukcynylocholiny i oporności na niede- polaryzujące środki zwiotczające. Opisywano wzrost ciśnienia śródżołądkowego o ponad 20 cm H20 (1,9 kPa), związany z intensywnością drżeń pęczkowych po podaniu tego środka120. Zwieracz pierścienno-gardłowy traci swoje napięcie127.

BARIERA ŁOŻYSKOWA. Początkowo sądzono, że sukcynylocholina podana w dawkach klinicznych nie dociera do krążenia płodowego128, lecz ostatnie prace nie podtrzymują tego poglądu129. Jest ona jednak doskonałym środkiem w położnictwie operacyj-

nym i przy cięciu cesarskim. Opisywano wzrost napięcia macicy, zaburzający łożyskowy przepływ krwi ze szkodą dla płodu130, ale ten zarzut został obalony»31.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>