Poziomy cholinesteTazy w osoczu

Poziomy cholinesteTazy w osoczu nie zawsze zmieniają się podczas hemodializy, aczkolwiek w wielu przypadkach następują zmiany w stosunku albuminy/globuliny152.

Wysokie poziomy cholinesterazy występują: 1) u otyłych, 2) w przypadkach wola toksycznego, 3) w nerczycy, 4) w stanach depresji lękowych, 5) w łuszczycy, 6) w alkoholizmie.

Widocznie istnieją dwa typy cholinesterazy osoczowej: zwyczajny — normalny i rzadki, nieprawidłowy163. Typ zwyczajny może hydrolizować sukcynylocholinę w stężeniach, przy których jest to niemożliwe dla cholinesterazy atypowej. Zwykłe badanie cholinesterazy osoczowej nie zróżnicuje zwykłej i rzadkiej odmiany tego enzymu we krwi. Zróżnicowanie można przeprowadzić, oznaczając liczbę dibukainową164 (dibukaina, tj. cinchokaina albo nuperlcaina), która oznacza zdolność hamowania aktywności cholinesterazy przez dibukainę. Wynik badania, określający w procentach zahamowanie aktywności tego enzymu przez 10~5-molarny roztwór cinchokainy (środka znieczulenia miejscowego o właściwościach aritycholinesterazowych, w farmakologii USA dibukaina), znany jest jako liczba dibulcainowa (D.N.) osocza. Przy enzymie nietypowym, opornym na działanie cinchokainy, występującym w całej populacji u 1 osoby na 3000, D.N. wynosi 16-20%, a działanie sukcynylocholiny jest przedłużone. Jest to mała grupa osobników homozygotycznych, których osocze zawiera tylko atypowy enzym. U 97% osobników populacji średnia D.N. jest ok. 80%, a reakcja na sukcynylocholinę – normalna. Pozostałe 3% populacji ma D.N. ok. 62%. U tych ludzi enzymy – normalny i atypowy – wytwarzane są w równych ilościach i nie są oni wrażliwi na sukcynylocholinę. Istnieje grupa pacjentów z wrodzonym brakiem wszystkich typów cholinesterazy. Na podstawie badań z zastosowaniem fluorku jako inhibitora enzymu155 i sukcy- nylocholiny jako substratu150, podejrzewa się istnienie innych, małych grup z „niemymi” genami. Ważnym czynnikiem jest temperatura, w której prowadzone są badania biochemiczne167.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>