Izolacja pasożytów występujących we krwi

Wstrzyknięcie krwi zarażonej osoby wrażliwym zwierzętom laboratoryjnym umożliwia namnożenie pasożytów w organizmie zwierzęcia, ułatwiając rozpoznanie. Najczęściej używa się młodych myszy lub szczurów, rzadziej chomików i królików. Zwierzętom wstrzykuje się krew dootrzewnowo, bezpośrednio po pobraniu od badanego, w objętości do 1 cm3 przy używaniu myszy, albo 2-3 razy więcej w przypadku korzystania ze szczurów lub chomików. Metoda inokulacji zwierząt jest wykorzystywana do rozpoznawania zarażeń trypanosomami afrykańskimi z gru- py brucei oraz inwazji Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii (myszy), Babesia mi- croti (chomiki). Na wynik badania w kierunku trypanosomozy oczekuje się 1-2 tyg., natomiast w przypadkach podejrzenia o toksoplazmozę do 6 tyg.

Czytaj dalej

Żywiciele parateniczne plerocerkoida

Żywicielami paratenicznymi plerocerkoida mogą być także, oprócz ryb dra-pieżnych, płazy (kumaki) i gady (jaszczurki, żmije, żółwie). Stwierdzono doświad-czalnie, że plerocerkoidy zachowują zdolność do inwazji u płazów i gadów przez prawie 10 mies. Plerocerkoid jest formą inwazyjną dla żywiciela ostatecznego, np. człowieka, w którego jelicie rozwija się w ciągu 2-5 tyg. do postaci dojrzałej, żyjącej u człowieka kilkadziesiąt lat. U innych ssaków, np. u kota, okres ten jest krótki i wynosi zaledwie miesiąc. Wybitne i pionierskie zasługi dla poznania cyklu rozwojowego D. latum przypadły w udziale polskim parazytologom: Janickiemu

Czytaj dalej

Monitorowanie odporności humoralnej

Monitorowanie odporności humoralnej dziecka obejmuje wielokrotne badania serologiczne pozwalające na wykrywanie swoistych przeciwciał toksoplazmowych klasy IgG, IgM i Ig A. Pierwsze próby wykonuje się jednocześnie u noworodka i jego matki, jak najszybciej po porodzie, następne – po 3 lub 4 tyg., do 6 mż. dziecka u części tych dzieci, gdy rozpoznaje się toksoplazmozę wrodzoną, konieczne bywają dalsze badania kontrolne (miesiące – lata), obejmujące poza testami serologicznymi, próby na obecność pasożyta, jego antygenu lub kwasów nukleinowych w płynie mózgowo-rdzeniowym, ocenę przezciemiączkową ultrasonograficzną mózgu i elek- troencefalogram, a także – wielospecjalistyczne konsultacje (neurologiczna, okuli-styczna, audiologiczna i in.).

Czytaj dalej

Pełzakowy ropień wątroby

Pełzakowy ropień wątroby (abscessus amoebica hepatis) charaktery-zuje się narastaniem dolegliwości w postaci bólów w prawym podżebrzu, nasilających się przy głębokim oddychaniu, utratą łaknienia, zmniejszeniem się masy ciała, podwyższoną temperaturą ciała. Wątroba jest powiększona (zwłaszcza płat prawy) i bolesna (objaw Chełmońskiego dodatni). Badanie radiologiczne wykazuje wysokie ustawienie przepony, niekiedy zmniejszenie ruchomości przy oddechu, możliwy wysięk w prawej jamie opłucnej. We krwi obwodowej występuje leukocy- toza, odczyn Biernackiego przyspieszony. Makroskopowo w czasie badania autop- syjnego ropień wątroby widoczny jest w postaci jamy (o średnicy 8-12 cm) wypełnionej gęstą, czekoladową masą (ryc. 1.35), ściany ropnia są nierówne, miękkie, a w materiale pobranym z nich rzadko stwierdza się w preparatach mikroskopowych trofozoity pełzaka wśród zmienionych chorobowo (martwica skrzepowa, ogniska włóknienia i zmiany zapalne) zrazików wątroby w treści ropnia można wykryć antygen lub DNA E. histolytica.

Czytaj dalej

Wylęgające się koracydium

Wylęgające się koracydium pozostawia skorupki jajowe z otwartym wieczkiem i zewnętrzną osłonką embrionalną. Wewnętrzna zaś osłonka embrionalna – embrio- for – składa się z jednej warstwy dużych, przeźroczystych komórek, obficie urzęsio- na, stanowi integralną część żywo pływającej larwy. Ciągły, harmonijny ruch rzęsek wprawia koracydium w ruch postępowy i obrotowy, o stale zmieniającym się kierunku. Niekiedy rzęski biegunowe zlepiają się, tworząc rodzaj pędzelka lub wachlarza. Wnętrze koracydium wypełnia właściwa larwa – onkosfera, zaopatrzona w trzy rodzaje haków embrionalnych, z których każdy składa się z wydłużonej części nasadowej – rękojeści, zęba i zakrzywionego kolca. Koracydium odznacza się małą opornością na działanie temperatury kilka dni może żyć w temp. +4°C, natomiast tylko jeden dzień przy +25°C. Koracydium nie pobiera pokarmu w środowisku zewnętrznym, żyjąc swobodnie dzięki swym zapasom embrionalnym ulegającym szybkiemu wyczerpaniu. Ruch koracydium przyciąga uwagę skorupiaka planktonowego z rodziny widłonogów (Copepoda), który je zjada.

Czytaj dalej

Brak tętna na tętnicy promieniowej

Jeżeli brak tętna na tętnicy promieniowej, bada się dotykiem tętnicę szyjną wspólną (obok tchawicy, tuż poniżej chrząstki tarczowatej).

Czytaj dalej

Schistosoma mansoni Sombon

Występowanie. Przywra pasożytująca u człowieka i niektórych innych ssaków (pawian, koczkodan, szczur, inne gryzonie, opos) w splotach żylnych jelita grubego (ż. krezkowa dolna). Występuje aktualnie u ok. 60 min ludzi w dorzeczu Nilu, w równikowej Afryce i południowo-wschodniej z Madagaskarem, na Półwyspie Arabskim, północno-wschodnich wyspach Morza Karaibskiego, Ameryce Południowej.

Czytaj dalej