HALOGENKI SUKCYNYLOCHOLINY

Rys historyczny. Uzyskali ją Hunt i Taveau w r. 1906112. W r. 1949 Bovet i współpr.113 oraz Castiłloi de Beer11’1 opisali porażające działanie dwucholinowych estrów kwasu bursztynowego, wykazując, że porażenie to szybko występuje i trwa krótko. W r. 1952 Bourne i współpr. stwierdzili, że przedłużony bezdech po podaniu tego środka jest związany z niskim poziomem cholinesterazy116. Wrodzony charakter tej nieprawidłowości udowodniono w r. 1953116.

Czytaj dalej

Istnienie bloku niedepoaryzacyjnego

Tylko spełnienie poniższych kryteriów pozwala stwierdzić istnienie bloku niedepolaryzacyjnego: a. Utrzymujący się wzrost amplitudy skurczu po skurczu tężcowym lub po podaniu antagonistów cholinesterazy.

b. Słabnący skurcz tężcowy. Jeżeli stymulacja tężcowa powoduje utrzymujący się przez 20 sekund skurcz mięśnia, to mało prawdopodobne jest istnienie silnego bloku nerwowo-mięśniowego.

Czytaj dalej