Podczas opatrywania oparzeń

-10. Podczas opatrywania oparzeń19. 11. Nie wolno stosować w pierwszym trymestrze ciąży, a z wielką ostrożnością u pacjentów przyjmuj.ących inhibitory monoaminooksydazy20.

-12. Na oddziale intensywnej terapii w celu ułatwienia intubacji oraz IPPV. W ciągu 24 godzin od podania 10 mg droperidolu pacjent nie może prowadzić samochodu, o czym powinien być poinformowany21.

Czytaj dalej

Skurcze

-0 tyle wystąpienie tego objawu niekoniecznie oznacza blok niedepolaryzacyjny36’37. Anaesth., 197f, 43, 473. Skurcze występujące po czterech bodźcach podawanych w krótkich odstępach czasu dają tyle informacji, co bodziec tężcowy, a stymulację można powtarzać częściej). , v

Anestezja środkami wziewnymi i cyklopropanem może powodować zanik odpowiedzi na stymulację tężcową38. 3. BLOK Z NIEDOBORU POWODOWANY PRZEZ ŚRODKI ZABURZAJĄCE SYNTEZĘ LUB UWALNIANIE ACETYLOCHOLINY, jak np. prokaina, nadmiar ‘ jonów magnezu

Czytaj dalej

BLOKADA REGIONALNA DO OPERACJI WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Może mieć zastosowanie w przypadkach operacji planowych. Przy ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego rzadko daje dobre wyniki. Wykonuje się analgezję skóry w dwóch miejscach – tuż ponad i ku tyłowi od kolca biodrowego przedniego górnego oraz poniżej łuku żebrowego, na końcu 10 żebra po stronie prawej.

Następnie nastrzykuje się tkanki pomiędzy skórą a otrzewną na linii łączącej oba te punkty oraz ku dołowi od punktu dolnego, gdzie nastrzykuje się tkanki leżące między skórą a kością biodrową.

Czytaj dalej

ANTYBIOTYKI

E. ANTYBIOTYKI. Neomycyna, kanamycyna, bacytracyna, polimyksyna, linkomycy- na i inne antybiotyki aminoglikozydowe itp. mogą powodować blok podobny do wywołanego nadmiarem magnezu lub niedoborem wapnia. Ponieważ jest to blok presy- naptyczny, podanie niedepolaryzujących środków zwiotczających pogarsza sprawę. Leczenie wymaga podania soli wapnia i neostygminy.

F. NIEWYDOLNOŚĆ NEREK. Opisywano pooperacyjną niewydolność oddechową jako wynik niezdolności do wydalania środka zwiotczającego (rekurarvzacja po podaniu neostygminy). W takich przypadkach należy zmniejszyć dawki tych środków, a zamiast neostygminy użyć dłużej działającej pirydostygminy196. Problem dotyczy stosowania gallaminy, tubokuraryny i pankuronium197.

Czytaj dalej

BLOK II FAZY

-4. BLOK II FAZY«, PODWÓJNY«, Z ODCZULENIA42 ALBO DWUFAZOWY43. Podczas gdy pojedyncza dawka środka depolaryzującego powoduje czysty blok depolary- zacyjny (I fazy) (z wyjątkiem chorych na miastenię i zdrowych noworodków w pierwszych tygodniach życia, kiedy po pierwszym wstrzyknięciu powoduje blok mieszany), następne dawki mogą wywoływać zmiany w reakcji ruchowej płytki końcowej, tak że blok niedepolaryzacyjny (II) następuje po pierwotnym bloku depolaryzacyjnym. Tak można wytłumaczyć tachyfilaksję. Zmiany o przeciwnym kierunku nie występują nigdy. Jeżeli wystąpił blok II fazy, jest on – teoretycznie – oczywiście wzmagany przez środki niedepolaryzujące, a osłabiany przez antagonistów cholinesterazy, np. edrofo- nium. Blok ten może, choć rzadko, wystąpić po pojedynczym wstrzyknięciu sukcynylo- choliny (np. 50 mg). Być może występuje on częściej niż uprzednio sądzono, nie powodując przedłużonego bezdechu.

Czytaj dalej

HIPONATREMIA

-1. Przedłużony bezdech po zastosowaniu niedepolaryzujących środków zwiotczających191. A. KWASICA METABOLICZNA. Może być głównym czynnikiem w przypadkach ku- raryzacji opornej na neostygininę190. Może jej towarzyszyć hipowentylacja z pociąganiem tchawicy, niedomogą krążeniową, depresja ośrodkowego układu nerwowego. W celu wyrównania kwasicy można podać np. 100 mmoli wodorowęglanu sodu i po pół godzinie zbadać równowagę kwasowo-zasadową.

Czytaj dalej

PRZEDŁUŻONY BEZDECH

-2. PRZEDŁUŻONY BEZDECH PO DEPOLARYZUJĄCYCH ŚRODKACH ZWIOTCZAJĄCYCH był po raz pierwszy opisany w r. 1952100. Jeżeli następuje po pojedynczej dawce sukcynylocholiny, to najczęściej występującymi przyczynami są:

a. Atypowa cholinesteraza. Swift i La Du opisali szybkie testy do jej wykrywania199. Bezdech występuje tylko u osobników homozygotycznych w stosunku do tego atypowego genu (w W. Brytanii w tej sprawie należy zwracać się do dr Whittakera z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Exeter. Konieczna jest pełna, kliniczna historia choroby i heparynizowana próbka krwi).

Czytaj dalej