Operacja Senninga

Zasadą Lej operacji, podobnie jak w operacji Mustarda, jest przemieszczenie żył płucnych do prawej komory, a żył głównych do komory lewej. Jej wyższość nad operacją Mustarda polega na tym, że Senning zupełnie albo prawie zupełnie nie używa do korekcji żadnych innych elementów tkankowych poza elementami serca i jogo przegrody międzyprzedsionkowej.

Operacją wykonuje się w krążeniu pozaustrojowym z głębokim oziębieniem i zatrzymaniem krążenia. Po odsłonięciu serca i zmierzeniu oraz zapisaniu obwodów żył głównych szwami sytuacyjnymi zaznacza się miejsca, skąd i dokąd będzie w dalszym przebiegu operacji nacięty prawy i lewy przedsionek.

Senning poleca ponadto, w czasie chłodzenia dziecka w częściowej perfuzji, powierzchowne nacięcie między tymi szwami sytuacyjnymi lewego przedsionka bez otwierania go. Między szwami sytuacyjnymi, nad dolną prawą żyłą płucną i nad żyłą główną dolną, musi być zachowana odległość co najmniej 1,5 cm lub odległość równa połowie zmierzonych przed operacją obwodów żył głównych. Przedsionek prawy nacina się równolegle do rowka międzyprzedsionkowego w odległości ok.

-Brom z Leidem

-2 cm od niego, zaczynając cięcie 1 cm poniżej jego górno-bocznej krawędzi. Po otwarciu przedsionka ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej uzupełnia się fragmentem pobranym z worka osierdziowego. Następnie z przegrody wycina się trapezowaty piat zwrócony podstawą w kierunku górnego brzegu prawej górnej żyły płucnej i dolnego brzegu prawej dolnej. Płatem tym obszywa się lewe żyły płucne, przez co są one nim nakryte jakby dachem. Otwiera się następnie lewy

przedsionek w miejscu, gdzie uprzednio nacięto go powierzchownie i wytwarza się tunel do spływu krwi z żył głównych do zastawki przedsionkowo-komorowej lewej i lewej komory przez zeszycie brzegu zewnętrznej ściany przedsionka prawego z górno-przednim brzegiem pozostałości z przegrody międzyprzedsionlcowej oraz obszycie nim obu ujść żył głównych. Operację kończy zeszycie lewego brzegu ściany prawego przedsionka z prawym brzegiem otworzonego przedsionka lewego.

W ostatnich latach Brom z Leidem bardzo spopularyzowali metodę Senninga i wiele ośrodków również ją zaakceptowało z uwagi na znacznie mniejszą liczbę późniejszych powikłań. Kirklin opublikował dane o kilkunastoletnich przeżyciach dzieci operowanych metodą Senninga w okresie przed wprowadzeniem operacji Mustarda. Kontrolne cewnikowania tych chorych wykazały prawidłowe wartości świadczące o fizjologicznym wzroście nowych śródsercowych kanałów dla krwi z żył głównych i płucnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>