Nieskuteczny kaszel

-2. Nieskuteczny kaszel zaintubowanego pacjenta. 3. Opadanie powiek. 4. Niepokój ruchowy, szarpiące ruchy. 5. Utrzymujące się nieprawidłowe reakcje na stymulację nerwów.

Zdarzały się zejścia śmiertelne po podaniu neostygminy i atropiny. Oto przypuszczalne przyczyny 1) depresja serca 2) adrenergiczne działanie neostygminy i atropiny, powodujące migotanie komór 3) zaburzenia rytmu .spowodowane przez samą atropinę, szczególnie przy istniejącej hiperkapni101. Udowodniono, że szkodliwe działanie neostygminy może wystąpić tylko wtedy, jeżeli lek został podany pacjentowi w hiperkapni lub hipolcsji102. Wydaje się, że alkaloza oddechowa działa osłaniająco na serce103. Sprawą o podstawowym znaczeniu jest obecność anestezjologa przy pacjencie do czasu odzyskania zdolności do samodzielnego i wydplnego oddychania i powrotu siły mięśniowej.

Rekuraryzacja. U znacznej liczby pacjentów, którzy otrzymywali niedepolaryzujące środki zwiotczające i środki antycholinesterazowe, można wykazać przy użyciu przyrządu Maddox Wing istnienie po operacji resztkowego porażenia mięśni. Przyrząd ten służy do pomiaru rozbieżności mięśni zewnątrzgałkowych (exophoria). Metodę tę można też zastosować do oceny wrażliwości pacjenta na małe’ dawki środków zwiotczających. Spoczynkowe położenie gałek ocznych jest rozbieżne, natomiast widzenie dwu- oczne wymaga napięcia mięśni prostych przyśrodkowych, które przywodząc gałki oczne utrzymują pojedynczy obraz104.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>