Laborit

(Patrz także: Laborit H. i inni: Presse med., 1960, 68, 1867 Lund L. O. i inni, Can. Anaesth. Soc. J., 1965, 12, 379 Virtue R. W. i inni, tamże, 1966, 13, 119 Robertson J. D., w Recent Advances in Anaesthesia and Analgesia, wyd. Hewer. C. Langton, X wyd., 1967, s. 55. London: Churchill Vickers M. D., Proc. R. Soc. Med., 1968, 61, 820).

Metakwalon (pochodna chinazolonu). 10°/o roztwór w glikolu propylenowym. Szybki początek anestezji po wstrzyknięciu dożylnym. Początkowe skurcze mięśni ustępują miejsca słabemu zwiotczeniu. Nie jest toksyczny w dawkach do 20 mg/kg127.

Etomidat (karboksylowany imidazol przygotowany jako wodny roztwór z buforem fosforanowym). Podanie dożylne wywołuje wolniejsze niż w przypadku barbituranów wprowadzenie w anestezję. Skurcze mięśni, które są objawem ubocznym, można zmniejszyć podaniem diazepamu128. Wstrzyknięcie wywołuje niewielki ból, który można złagodzić dodając lignokainę. Nie obserwowano upośledzenia krążenia ani oddychania. Przeciętną dawkę 0,2 mg/kg i.v. można powtarzać bez objawów kumulacji123. Nie opisywano uwalniania histaminy przed etomidat180.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>