FARMAKOLOGIA

* FARMAKOLOGIA. Ketamina ulega szybkiemu wchłanianiu po podaniu doustnym, domięśniowym lub dożylnym. Stosunkowo szybko jest metabolizowana do alkoholi, wydalanych następnie z moczem. Wstrzyknięcie terapeutycznej dawki ketaminy wywołuje stan anestezji dysocjacyjnej. Sen po ketaminie różni się nieco od snu w anestezji konwencjonalnej. Występuje w ciągu paru minut po wstrzyknięciu domięśniowym lub dożylnym i trwa’ponad 15 minut. Towarzyscy mu wyraźna analgezja41.

DZIAŁANIE NA UKŁAD KRĄŻENIA42. Zwiększeniu ulega rzut serca, skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi oraz częstość tętna. Przypuszcza się, że zmiany te są wynikiem ośrodkowej stymulacji współczulnej43 i depresji baroreceptorów44. Dowodem na bezpośrednie pobudzanie mięśnia sercowego przez ketaminę jest zapobieganie wzrostowi ciśnienia krwi przez podanie werapamilu, antagonisty jonów wapnia45. Ketamina może działać przez zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów wapnia. We- rapamil nie hamuje działania chronotropowego. Stwierdza się wzrost poziomu noradrenaliny40 w surowicy krwi, czego można uniknąć przez uprzednie podanie droperidolu47. Premedykacja propranololem lub atropiną nie zapobiega wzrostowi ciśnienia krwi i częstości tętna po podaniu ketaminy48. Ketamina ma działanie antyarytmiczne. Zapobiega odruchowym adrenergicznym reakcjom obwodowych naczyń krwionośnych na bodźce chirurgiczne45.

ODDYCHANIE. Nie jest upośledzone z wyjątkiem stosowania dużych dawek, zazwyczaj ulega niewielkiemu pobudzeniu. Ketamina nie daje zabezpieczenia przed zachłyśnięciem49. Może powodować wzmożone wydzielanie śliny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>