Farmakogenetyka

Jeżeli po podaniu właściwej dawki sukcynylocholiny bezdech – którego przyczyny nie można wyjaśnić – trwa.dłużej niż 15 minut, należy zbadać, czy surowica pacjenta (a także jego najbliższych krewnych) nie zawiera atypowej cholinesterazy. Jeżeli tak, pacjenta należy o tym poinformować, zalecając, aby podawał tę informację, gdy zajdzie konieczność ponownego przeprowadzenia anestezji.

Farmakogenetyka cholinesterazy osoczowej158. W populacji mogą występować: 1) normalni osobnicy homozygotyczni z dwoma normalnymi genami i D.N. 70-80, 2) osobnicy heterozygotyczni z normalnym i atypowym genem i D. N. 50-65, 3) nieprawidłowi osobnicy homozygotyczni z dwoma genami atypowymi i D.N. 16-25. Struktura cząsteczkowa, a więc i aktywność farmakologiczna cholinesterazy osoczowej, jest określana przez parę niedominujących, allelomorficznych genów autosomalnych.

Chorujący osobnicy homozygotyczni mogą przyczyniać się do powstania trudności klinicznych, jako że wraz z atypowym enzymem występuje całkowite obniżenie ilości cholinesterazy, w związku z czym są oni niezwykle wrażliwi na sukcynylocholinę. Środek pozostający w krwiobiegu może z powodu opóźnionej hydrolizy łatwo doprowadzić nie tylko do przedłużenia bloku, ale także do zmiany bloku depolaryzacyjnego w blok podwójny (p. też: Vickers M. D., Br. J. Anaesth., 1963, 35, 1528).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>