BLOK II FAZY

-4. BLOK II FAZY«, PODWÓJNY«, Z ODCZULENIA42 ALBO DWUFAZOWY43. Podczas gdy pojedyncza dawka środka depolaryzującego powoduje czysty blok depolary- zacyjny (I fazy) (z wyjątkiem chorych na miastenię i zdrowych noworodków w pierwszych tygodniach życia, kiedy po pierwszym wstrzyknięciu powoduje blok mieszany), następne dawki mogą wywoływać zmiany w reakcji ruchowej płytki końcowej, tak że blok niedepolaryzacyjny (II) następuje po pierwotnym bloku depolaryzacyjnym. Tak można wytłumaczyć tachyfilaksję. Zmiany o przeciwnym kierunku nie występują nigdy. Jeżeli wystąpił blok II fazy, jest on – teoretycznie – oczywiście wzmagany przez środki niedepolaryzujące, a osłabiany przez antagonistów cholinesterazy, np. edrofo- nium. Blok ten może, choć rzadko, wystąpić po pojedynczym wstrzyknięciu sukcynylo- choliny (np. 50 mg). Być może występuje on częściej niż uprzednio sądzono, nie powodując przedłużonego bezdechu.

Ostatnio kwestionuje się teorię o współzawodnictwie między grupą oniową środka zwiotczającego i acetylocholiną o miejsce receptorowe na błonie postsynaptycznej. Uważa się, że środek nie tworzący połączenia z substancją receptora jest środkiem depo- laryzującym, podczas gdy środek tworzący wiązania walencyjne H+ lub CO- może ponadto tworzyć blok niedepolaryzacyjny albo II fazy. Powstanie takiego silnego połączenia może być mechanizmem przejściowym z bloku fazy I do II44.

Powstanie bloku fazy II pod wpływem sukcynylocholiny jest ułatwione po wielokrotnych dawkach oraz po podaniu heksaflurenium. 5. BLOK MIESZANY. Następuje po jednoczesnym wstrzyknięciu pacjentowi środka depolaryzującego i niedepolaryzującego. Podział środków zwiotczających nie jest, być może, tak ostry, jak dawniej sądzono.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>